വര്‍ഗീയതയോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത നിലപാടിന് കിട്ടിയ അംഗീകാരമാണ്‌ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി