അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ ഇന്നും പ്രതിഷേധം, ബിഹാറിൽ ട്രെയിനിന് തീയിട്ടു