പി ആർ ഡി അറിയിപ്പുകൾ; മൊബൈല്‍ മാവേലി സ്റ്റോര്‍ ഉദ്ഘാടനം രണ്ടിന്