മൊബൈല്‍ ആര്‍ടിപിസിആര്‍ പരിശോധന; പി ആർ ഡി അറിയിപ്പുകൾ