വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഇന്നുമുതൽ ഇല്ല, പ്രതിസന്ധി മറികടന്ന് കെഎസ്ഇബി