സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ 3 പെൺകുട്ടികൾ ആറ്റില്‍ വീണു