പാലക്കാട്‌ നടന്നത് അരുംകൊല, അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ 33 വെട്ടുകൾ, അച്ഛന്റെ ശരീരത്തിൽ 26 വെട്ടുകൾ