അട്ടപ്പാടിയില്‍ വീണ്ടും കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം, യുവതിയെ കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊന്നു