പി.സി ജോര്‍ജിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി, അറസ്റ്റ് ഉടന്‍