കായംകുളത്ത് സ്കൂളിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികൾ തളർന്നുവീണു