25 കോടി ഒന്നാം സമ്മാനം: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകയുമായി തിരുവോണം ബമ്പര്‍ ഭാഗ്യക്കുറി