നേപ്പാളില്‍ 22 യാത്രക്കാരുള്ള വിമാനം കാണാതായി, 4 ഇന്ത്യക്കാരും വിമാനത്തിൽ