മൂന്നാറിൽ വാഹനാപകടം, കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ 2 മരണം