മണ്‍സൂണ്‍ ബംപര്‍: ഒന്നാം സമ്മാനമായ 10 കോടി രൂപ എറണാകുളത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്