മങ്കിപോക്സ് ലക്ഷണങ്ങളുമായി ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തിയ യുവാവ് കണ്ണൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ