കണ്ണൂരില്‍ മങ്കിപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച യുവാവുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തിലുള്ളവര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍