സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വീ​ണ്ടും മാ​സ്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി, ധ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ഴ