മലയാളി ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോള്‍ താരം കെ.സി. ലിതാര ഫ്‌ളാറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയിൽ