സോപ്പു പൊടി നിർമ്മാണ യന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങി പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം