അന്ത്യസ്ഥിതിയിലായ വൃക്കരോഗം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യമല്ല