രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായി യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ മരുന്ന് വണ്ടി