പയ്യന്നൂർ സാഹിത്യോത്സവം ഡിസംബർ 23 മുതൽ;ആദ്യ ചെറുകഥ പിറന്ന നാട്ടിൽ ആശയ സംവാദത്തിന് വേദിയൊരുങ്ങുന്നു