കെ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഒപ്പം സർക്കാരും പാർട്ടിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കോടിയേരി