നെടുമ്പാശേരിയിൽ സ്വർണവേട്ട, 35 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ