കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് 5 വയസ്, ഇന്ന് 5 രൂപയ്ക്ക് എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാം