വൃക്ക കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചു, ശസ്ത്രക്രിയ വൈകി രോഗി മരിച്ചു