വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികളുടെ അടിവസ്ത്രം അഴിപ്പിച്ച സംഭവം: കേന്ദ്രത്തെ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് കേരളം