സംസ്ഥാനത്ത് മ​ദ്യ​വി​ല കൂ​ട്ടിയേക്കുമെന്ന് എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി