കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ്; ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച കടകൾ തുറക്കാം