കെ കെ രമയെ അധിക്ഷേപിച്ച എംഎം മണി മാപ്പു പറയണം, പ്രതിപക്ഷ ബഹളം, സഭ പിരിഞ്ഞു