കനത്തമഴ: കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി