പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്ന കണ്ണൂരിൽ വ്യത്യസ്ത പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായി