പെ​ര​ള​ശേ​രി​യി​ൽ വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് കവർച്ച, 20 പ​വനും 4 ല​ക്ഷവും കവർന്നു