കണ്ണൂരിൽ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അ​ച്ഛ​നും മ​ക​നും മുങ്ങിമരിച്ചു