ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് പതിനാലുകാരൻ വീട്ടിനകത്ത് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ