കെ റെയില്‍ കല്ലിടല്‍ നിര്‍ത്തി, ഇനി ജി പി എസ് സംവിധാനം