സിൽവർ ലൈൻ കല്ലിടൽ, കണ്ണൂരിൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം