ഇന്തൊനീഷ്യയില്‍ ഭൂചലനം, സൂനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു