വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധം, ഇ.പി ജയരാജന് മൂന്നാഴ്ച വിമാനത്തില്‍ യാത്രാവിലക്ക്‌