കിവീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ആധികാരിക വിജയം നേടി ഇന്ത്യ