രാജ്യത്ത് 38,079 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 560 മരണം