കേരളത്തിൽ ഇന്നും മഴ, 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്, കാറ്റിനും സാധ്യത