കനത്ത മഴയിൽ വിറങ്ങലിച്ച് കേരളം, 23 വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നു, 117 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു