സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, 2 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്