തൂക്കി വില്‍ക്കുന്ന അരിക്കും ജിഎസ്ടി, രാജ്യമൊട്ടാകെ അരിക്ക് വില കൂടും