ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസ് നിര്‍മ്മിച്ച ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കി