വൃദ്ധയായ അമ്മയെ തൂണില്‍ കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ചു, മകൾക്കെതിരെ കേസ്