സി പി എം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലേക്ക് ചരിത്രത്തിലാധ്യമായി ദളിത് മുഖം