സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി പി. മോഹനൻ തുടരും