ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന പരാഗ്വയ്‌ മൂന്നെണം തിരിച്ചടിച്ച് ബൊളീവിയയെ തകർത്തു